Categorías
Bahis siteleri

2 beyazıt 953

II BAYEZİT DÖNEMİ Tarih Dersi Tarih Öğretmeni

Bununla birlikte o gerektiğinde savaştan da çekinmemiş, böylece Osmanlı topraklarına yeni yerler katılmıştı. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez. Fatih Sultan Mehmet, 30 Mart 1432’de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne’de doğdu. Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri Orhan Gazi Osmanlı Beyliği’ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı’da ilk vezir Alaeddin Paşa’dır. Sultan Bayezid daha önceden bölgede dengeyi koruma amaçlı önlemler almış ve hem Akkoyunlular’ın hem de Memlüklüler’in hanedanları ile akrabalık bağları kurmuştu. 1507’de Kemal Reis Mısır’a bir dostluk ziyaretinde bulundu ve Sultan Kansu tarafından büyük bir törenle karşılandı. Safeviler’in başa geçmesi Osmanlılar’la Memlüklüler’i birbirine yaklaştırdı\. Burada oyna ve unutulmaz deneyimler yaşa bettilt güncel\.

Sınıf İnsan Hakları ve Demokrasi Yıllık Planı 2022 – 2023

Adana, Tarsus, Kozan başta olmak üzere Çukurova’yı ele geçirdi. Memlük başkumandanı Özbek Bey yine yetişti ve 16 Ağustos 1488’de Ağaçayırı Muharebesi’nde Osmanlı’yı yendi. Yine Çukurova’yı Osmanlılar’dan temizlemeye çalışan Özbek Bey 7 aylık kuşatma neticesinde Adana’ya girdi. Bu savaşa katılan paşalar bozgundaki mesuliyetleri nedeni ile azledildiler. Boğdan seferine çıkarken Edirne’ye gelen Bayezid, Tunca Nehri kenarında adını taşıyacak külliyenin temelini attı. Seferden aldığı ganimet malını külliyenin yapımı için harcadı. Nihayetinde Osmanlı Devleti’nin, İtalya’daki tek kalesi olan Otranto ele geçirilmesinden 13 ay sonra, 10 Eylül 1481’de kaybedildi. Böylece, Fatih Sultan Mehmet tarafından başlatılan İtalya seferi Osmanlı Devleti’nin iç problemleri sebebiyle durduruldu.

Son Yazılar

Mimar Hayreddin, 15 gün içinde Padişah için Edirne’de ahşap bir ev inşa ettirdi. Padişah, bu ahşap evde yaşamaya başladı. Tunca Nehri taştı ve yatağını da aşarak depremin yıkıntılarını kapladı. Üç gün geçit vermeyen Tunca’nın taşmasıyla da birçok insan hayatını kaybetti. Sultan II. Bayezid, Venedik seferini başlatmak için 31 Mayıs 1499 tarihinde İstanbul’dan ayrıldı. Değerli bir akıncı kumandanı olan şâir Yakup Paşa, Sultan’ın emriyle İstirya içlerine akınlar yapmış geri dönüyordu. Ellerinde birçok ganîmet ve esir bulunmaktaydı. Akıncılar, Kırbova önlerine geldiklerinde büyük bir düşman ordusu ile karşılaştılar. O gün sekiz bin seçme akıncıyla yaklaşık altı bin düşman askeri öldürülmüş, yirmibeş bin kadarı da esîr alınmıştır. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır. Bayezid içte sükûneti sağlamaya ve fetihlerle gelişen imparatorlukta idarî sistemi yerleştirmeye yönelmişti.

Fatih’in Hicaz Su Yolları ve Türk hacılar için bazı düzenlemeler yapmak istemesini Memlüklüler iç işlerine müdahale saydı ve reddetti. Memlüklüler coğrafi koşullara çok güveniyor ve hiçbir ordunun Mısır’a giremeyeceğini düşünüyorlardı. Bunların sonuncusu Muhterem Hatundan başlayalım ki bu hatun hakkında bilgi, sadece Bursa’da kabrinin olduğudur vede Abdülhayy isimli bir zâtın kızı olduğudur. Sırada gös­terilen Fülâne hanım hakkında da damad Güveği Sinan Pa­şanın kızı olduğudur ki bu paşa kapdan-i deryalık yapmıştır. Sırada gösterilen Gülfem Hatun için hiç bir malumat yok.

Zira daha önce Şii Fatımi hanedanı uzun süre Mısır’da hüküm sürmüş ve ancak Memlüklüler tarafından yıkılmıştı. Ayrıca Mısır’da Osmanlı ülkesinin tersine halk ve saray erkanı Türkmen asıllı değildi. Büyük bir Arap çoğunluğu azınlıktaki Türkler tarafından yönetiliyordu. Şah İsmail, Akkoyunlular’ı haritadan silmek amacındaydı. Bu arada Trabzon’da sancak beyi olan Şehzade Selim Erzincan’ı ele geçirmiş, Safeviler’e bağlı olan Gürcü prenslikleri yenip onları vergiye bağlamıştı. 1488 yazının müthiş sıcağında Osmanlı Ordusu Vezir Hadım Ali Paşa kumandasında yine Çukurova’daydı.

200 parçalık dev bir Venedik Donanması, Osmanlı Donanması’nı Mora sularından kovmak için Modon açıklarına gelmişti. Bazı kaynaklar, Cem Sultan’ın elindeki kıymetli rehineyi bırakmak zorunda kaldığı için Papa tarafından zehirletildiğini nakletmektedir. II. Bayezid ilk olarak kapıkullarına üçer bin akçe cülus bahşişi dağıttı ve yeniçerilerin ulufelerini 5 akçeye çıkarttı. Şehzade Bayezid, İslâmî ilimlerin yanı sıra matematik ve felsefe eğitimi de aldı. AyrıcaŞeyh Hamdullah’tan da hat dersleri aldı. Arapça ve Farsçanın yanı sıra; Çağatay lehçesi ve Uygur alfabesini de iyi seviyede öğrendi. II. Bayezid’in doğum tarihi ihtilaflıdır. Elimizdeki en güvenilir kaynaklara göre Aralık 1447 olduğunu söyleyebiliriz.

Cenazesi İstanbul’a getirildi ve bugün kendi adıyla anılan Beyazıt Meydanı’nda yaptırtmış olduğu caminin yanına gömüldü. Daha sonra üzerine bir türbe yaptırıldı. Cem Sultan’ın kardeşinin padişahlığını kabul etmemesi sebebiyle uzun yıllar süren taht kavgaları yapılmıştır. İnegöl yakınlarında savaşa giren iki kardeşten Cem Sultan bu savaşta başarılı olmuştur. Padişahlığını Bursa’da ilan eden Cem Sultan, burada 18 gün hüküm sürmüştür. Devletin eşit paylaşımını isteyen Cem Sultan’a, 2. Beyazıt ve devletin ileri gelenleri olumsuz yanıt vermişlerdir. Avrupalılar ve Memluklular ise çıkarlarına uyduğundan Cem Sultan’ı desteklemişlerdir. Yenişehir ovasında 1481 yılında gerçekleşen savaşta Cem Sultan yenilerek, çekildi. Kardeşinin padişahlıktan çekilmesi için önerdiği parayı da kabul etmedi. Memlukluların ve beylerin yardımıyla 27 Mayıs 1482 yılında Konya’yı kuşattı.

{

GÖKDERE MEDRESESİ / GÖKDERE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ

|}

Beyazıt tarafından tamamen şehri ele geçirmek için bir sefer daha düzenlenecekti. Ayrıca esas amaçta Boğdan’ın tamamen denizle ilişkisini kesmekti. Selim Kırım’dan Trabzon’a dönmek yerine Rumeli’ye geçti ve artık Trabzon’a dönmeyeceğini ve kendisine Rumeli’de bir sancak verilmesini istedi. Şehzadelere Rumeli’den sancak verilmesi yasalara aykırı olmasına rağmen ordu tarafından sevilen Şehzade Selim’e Semendire ve Vidin sancakları verildi. Bayezid Şah İsmail’in herhangi bir seferine karşı Orta Anadolu’ya asker yığdı. Bu nedenle Şah İsmail Anadolu’nun içlerine girmekten çekinmiştir. Sayısı 115 bini bulan bu orduyu gözüne kestiremeyen Şah, II. Bayezid’e Şanlı büyük babam diye hitap ettiği bir mektup yazarak 1508 yıllarının ilk aylarında Diyarbakır’a çekildi. Bayezid Mısır’a Kemal Reis ile birlikte büyük miktarda top, stratejik harp malzemesi ve bahriye levazımı gönderdi. Memlüklüler Safevilerden, Osmanlılardan daha çok çekiniyorlardı.

Elbistan yakınlarında ağabeyi ile yaptığı savaşı kaybeden Şah Budak Bey esir düştü. Selim’in Trabzon’da Safevilere karşı mücadelesini takdir eden ve babasına karşı mücadelesini doğru bulan Yeniçeri ayaklanması üzerine II. Bayezit tahtını bırakmak zorunda kaldı. Neşri Cihannüma adıyla bir dünya tarihi; İdris-i Bitlis-i ise Heşt bi Hişt adıyla ilk 8 Osmanlı padişahının hayatını kaleme aldı. Bayezid’in tahta çıkışı şehzade Cem’i de harekete geçirdi. Cem, önce ağabeyine devleti paylaşma teklifinde bulunduysa da Bayezid bunu reddetti. Fatih Sultan Mehmet’in ölümünün ardından devşirme kökenli devlet adamlarının desteğini alan II. Bayezid tahta kardeşi Cem’den önce çıkmayı başardı. 1502 yılında Safevi Devleti’nin başına Şah İsmail’in geçmesi ile Anadolu’da kalabalık bir halk kütlesini yanına aldı.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *